BlockInfo

alice/btc

Giá lên
BINANCE:ALICEBTC   ALICE / Bitcoin
Alice/ btc và Alice/usdt đang có sự đồng thuận về chart.
Cùng chờ đợi 1 sự bùng nổ về giới với đồng coin này.
Tham khảo.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.