AMZN: Sóng c điều chỉnh có thể sắp kết thúc do chạm vùng hỗ trợ mạnh ngay vùng 2900. Tuy nhiên nếu tăng vào tuần sau thì có thể đây chỉ là 1 nhịp tăng điều chỉnh để giảm tiếp. Vùng tăng điều chỉnh có thể tới 3339. Nếu Buy phải chờ breakout trendline để xác nhận và target tại 3339.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.