ouynguyen

Mua ANV giá 26.1 - 26.3

Giá lên
HOSE:ANV   CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Mục tiêu: 27.5
Cắt lỗ: dưới 25.8
RR: trên 2