ouynguyen

Mua ANV giá 26.1 - 26.3

Giá lên
HOSE:ANV   CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Mục tiêu: 27.5
Cắt lỗ: dưới 25.8
RR: trên 2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.