Dự đoán và phân tích

Kênh giá Song song

Một kênh có thể được sử dụng làm mẫu nhập để tiếp tục xu hướng đã được thiết lập, như là một phần của xu hướng theo chiến lược. Một kênh hình thành khi hành động giá được kiểm soát bởi 2 đường song song, dốc và đã kiểm chứng từng đường này ít nhất hai lần. Kênh tăng dần cho thấy xu hướng tăng, với đường hỗ trợ kết nối mức thấp cao hơn liên tiếp và đường kháng cự kết nối mức cao cao hơn liên tiếp.
 
Kênh giảm dần cho thấy xu hướng giảm, với đường hỗ trợ kết nối mức thấp hơn liên tiếp và đường kháng cự kết nối mức cao thấp hơn liên tiếp. Nói chung, đường hỗ trợ của kênh tăng dần là vùng mua và đường kháng cự của kênh giảm dần là vùng bán, trong khi đường đối diện là vùng chốt lời. Một mức dừng chung nằm ở phía bên kia của khu vực mua hoặc bán. Các nhà giao dịch bảo thủ có thể tìm kiếm xác nhận bổ sung trước khi tham gia giao dịch. TradingView có công cụ vẽ thông minh cho phép người dùng nhận dạng trực quan các kênh trên biểu đồ.
Hiển thị thêm Ý tưởng