HoangMinhchannel

Ngành Thuỷ Sản và ANV

Đào tạo
HOSE:ANV   CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Nội dung video gồm 3 phần:
Phần 1: Chuỗi giá trị ngành Thuỷ Sản
- Ngành Thuỷ sản là ngành mang tính chu kỳ cao, phụ thuộc nhiều vào yếu tố đầu vào và đầu ra.
- Các thị trường xuất khẩu của ngành thuỷ sản ở Việt Nam
- Kỳ vọng về việc Trung Quốc mở cửa
Phần 2: Báo cáo tài chính ANV
- Hàng tồn kho gặp khó khăn
- Doanh thu và giá vốn
- Chất lượng tài sản

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.