yeus777

02/05/2022 APE đang ở vùng mua

Giá lên
BINANCE:APEUSDT.P   APE / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Như trên chart, APE đã bắt đầu bước vào chu kỳ phân phối đỉnh Wyckoff
Hiện tại là vùng thích hợp để mua
Entry 15.5-17
TP1: 19.5
TP2: 24
TP3: 30
SL: 14.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.