KeTromSach

API (Mua luôn được nhé)

Giá lên
HNX:API   APEC INVESTMENT JSC
Báo cáo hđ kinh doanh và báo cáo tài chính mình đều xem qua rồi.
Thanh khoản giao dịch phù hợp với tình hình kinh doanh.
Kỹ thuật: rất ổn (tôi không nói về vấn đề này)
So sánh cùng ngành: hđ ổn định,có lợi thế
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.