KeTromSach

API (Mua luôn được nhé)

Giá lên
HNX:API   APEC INVESTMENT JS
Báo cáo hđ kinh doanh và báo cáo tài chính mình đều xem qua rồi.
Thanh khoản giao dịch phù hợp với tình hình kinh doanh.
Kỹ thuật: rất ổn (tôi không nói về vấn đề này)
So sánh cùng ngành: hđ ổn định,có lợi thế