tannq121

APS 10.6K - 20.5.2021

Giá lên
tannq121 Cập nhật   
HNX:APS   ASIAN PACIFIC SECURITIES JSC
Lý do mua:
-Điểm kéo ngược tại xu hướng tuần (giá > ema10)
-TẠi xu hướng ngày: mua theo momentum dòng tiền
- giá bật lại tại FIBO 0.618 với xác nhận thanh khoản cao
- beak out định cũ.

ST: 10%
TP: 25%
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
- Chốt tại giá 16k (đạt tỷ lệ 47%) - 4.7R (cao hơn kỳ vọng 30% 3R).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.