dinhchien

AUDCAD - Day trade by Keltner Channel 20/11/2020

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
1. How to fill color the Keltner Channel:
...All Upper, Basis, Lower increased to fill green.
...All upper, basis, lower decrease to fill red.
...One of the Upper, Basis, Lower is not the same direction fill gray color.
2. How to calculate a Trend:
...If the Total of 25 candles > 0 to give Uptrend.
...If the Total of 25 candles < 0 to give Downtrend.
3. How to entry.
- Buy's entry when the Color is up and the price crossunder the Basis.
- Sell' entry when the Color is down and the price crossover the Basis.
4. How to calculate the Stoploss and Take profit:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.