dinhchien

Keltner Color count [DinhChienFX]

Use the synchronization of the 3 lines Basis, Upper, Lower to calculate whether the trend will continue or not.
1. Color the 3 lines Basis, Upper, Lower of the Keltner channel
- If the value of 3 Basis, Upper, and Lower lines in front of a candle increases, fill in green.
- If the value of 3 Basis, Upper, and Lower lines in front of one candle decreases, color in red.
- If 1 of the 3 lines Basis, Upper, and Lower are not in the same direction, paint in gray.
2. Identify the trend.
a. Assign a score for the channel color.
... If blue plus 1 point.
... If red subtracts 1 point.
... If gray gives 0 points.
b. Formula for calculating trend:
Take the total number of past candles. If total> 0 is an Up trend. If total <0 is the downtrend. If total = 0 is sideways.
...Uptrend
...Downtrend
Example: Counting 25 past candles equates to 1 day + 1 hour to determine a trend.
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Ý tưởng liên quan

Bình luận

hi anh
e Nam nè
Phản hồi