dinhchien

Keltner Color count [DinhChienFX]

dinhchien Cập nhật   
Use the synchronization of the 3 lines Basis, Upper, Lower to calculate whether the trend will continue or not.
1. Color the 3 lines Basis, Upper, Lower of the Keltner channel
- If the value of 3 Basis, Upper, and Lower lines in front of a candle increases, fill in green.
- If the value of 3 Basis, Upper, and Lower lines in front of one candle decreases, color in red.
- If 1 of the 3 lines Basis, Upper, and Lower are not in the same direction, paint in gray.
2. Identify the trend.
a. Assign a score for the channel color.
... If blue plus 1 point.
... If red subtracts 1 point.
... If gray gives 0 points.
b. Formula for calculating trend:
Take the total number of past candles. If total> 0 is an Up trend. If total <0 is the downtrend. If total = 0 is sideways.
...Uptrend
...Downtrend
Example: Counting 25 past candles equates to 1 day + 1 hour to determine a trend.
Phát hành các Ghi chú:
Add to Keltner Upper 3 & Keltner Lower 3 line
Phát hành các Ghi chú:
Use or not use color lookback

Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Ý tưởng liên quan