dinhchien

AUDCAD - Kỳ vọng test đáy vào tạo đáy mới (Giao dịch loại 2)

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
- Giao dịch loại 2: Rủi ro 3% tài khoản.
- Key giao dịch: 50% cho tất cả các giao dịch.
- Phải luôn stop loss sẽ có cơ hội cho lần sau nếu sai.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.