bobbiboy8x

AUD-CAD tăng tuần sau

Giá lên
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
tác giả sử dụng bẫy giá để đi lệnh sớm cho tuần sau

PP sử dụng quen thuộc: bẫy giá

Dừng lỗ và 2 điểm chốt lời mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.