URIFX

AUDCAD #Chờ khớp lệnh buy

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Trong idea trước, mình canh buy cặp này ở D1.
Giờ là lúc setup chời khớp lệnh:
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.