DatTong

AUDCAD, Mô hình vai đầu vai hình thành trên H1.

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
AUDCAD , Mô hình vai đầu vai hình thành trên H1.
--> Mua
Bình luận:
Move stoploss to entry !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.