VFITeam

Cơ hội mua AUDCAD đang khá đẹp

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
D1 đang tạo xu hướng tăng giá

Giá quay lại test vùng Demand ( cầu )

Kết quả 4R

Vô thôi anh em ^^ nhớ quản lý vốn nhé

Chúc anh em may mắn

VFI team
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.