dinhchien

AUDCAD - Day trade theo kênh giá Keltner 07/01/2021

Giá lên
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
1. Cách tô màu Kênh Keltner:
... Tất cả Upper, Basis, Lower đều tăng được tô màu xanh lá cây.
... Tất cả Upper, Basis, Lower đều giảm được tô màu đỏ.
... Một trong ba Upper, Basis, Lowe không cùng hướng tô màu xám.
2. Cách tính Xu hướng:
... Nếu Tổng số 25 cây nến quá khứ > 0 cho xu hướng tăng.
... Nếu Tổng số 25 cây nến quá khứ < 0 cho xu hướng giảm.
3. Cách vào lệnh.
- Mua khi kênh Keltner màu xanh cho xu hướng tăng và giá cắm xuống đường Basis.
- Bán khi kênh keltner màu đỏ cho xu hướng giảm vào lệnh khi giá vượt lên đường Basis.
4. Cách tính Stoploss và Chốt lời: