dinhchien

AUDCAD - Tiếp tục sideway biên độ rộng [TĂNG]

Giá lên
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
- Khung ngày: Kỳ vọng từ chối Demand zone.
- Khung 1 giờ: tín hiệu Bullish divergence RSI ủng hộ khung ngày.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.