nhinguyenminh1

LONG AUDCAD 3/9/22

Giá lên
nhinguyenminh1 Cập nhật   
CAPITALCOM:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Khung H4 tăng mạnh, đã pullback 50%. xống khung 15' vào lệnh long.
Khung M15 phá lênh range thể thiện lực mua. vào lệnh theo mô hình bear trap.
Giao dịch đang hoạt động:
Dời SL về Entry
Đóng lệnh: dừng lỗ:
chạm BE
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.