bobbiboy8x

AUD-CAD tăng

Giá lên
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
sử dụng bẫy giá để đi kèo này

dừng lỗ và chốt lời mục tiêu
2 điểm tp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.