khoahuynh

AudChf đang trong tích lũy tăng

Giá lên
OANDA:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Cặp Audchf tiếp cận vùng zone tháng và tạo Trading range tích lũy. kì vọng giá sẽ tiến lên vùng 0.68500 và vùng 0.69400. Chiến chờ giao dịch chờ hồi về các vùng zone h4 để buy lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.