dinhchien

AUDCHF - tín hiệu giảm H4 đã có

Giá xuống
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Daily: Trend tăng.
- H4: dự đoán rớt về vùng giá trị Daily.
- H1: hình Vai đầu vai đảo chiều hỗ trợ từ chỉ báo MACD , RSI .
- Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.