dinhchien

AUDJPY - giảm tại vùng sóng 4 giờ (sóng đối xứng)

Giá xuống
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Nhìn bên trái, chúng tôi có hai khu vực để bán.
1. Nhóm sóng hàng ngày I, II, III ... Bây giờ AUDJPY đang ở sóng V đi sóng VI.
2. Nhóm sóng H4 (1), (2), (3) ... Bây giờ cô đang ở sóng (3) để sóng (4) và cô đạt đến vùng tiềm năng của sóng nhóm (80-100% độ lớn) .
Kế hoạch:
Giao dịch 1: chờ tín hiệu tại H1 nhỏ hơn, 30 phút ... * Không hợp lệ là 120%
Giao dịch 2: Khi cô đến vùng để bán sóng nhóm hàng ngày, hãy chờ tín hiệu tại H1 nhỏ hơn, 30 phút ... * Giá trị không hợp lệ là 120%
Mục tiêu 1: nằm ở mức 61,8 Fibonacci
Mục tiêu 2: ở mức 80 Fibonacci

Look left, We have two zones for a sell.
1. Group wave daily I, II, III... Now the AUDJPY is at the wave V go to wave VI.
2. Group wave H4 (1), (2), (3)... Now she is at the wave (3) to wave (4) and she reaches the Potential zone of group wave (80-100% the magnitude).
Plan:
Trade 1: wait for a signal at the smaller H1, 30 minutes ... * Invalid is at 120%
Trade 2: When she reaches zone for a sell of group wave Daily, wait for a signal at the smaller H1, 30 minutes ... * Invalid is at 120%
Target 1: is at 61.8 Fibonacci
Target 2: is at 80 Fibonacci

Bình luận