dinhchien

AUDJPY - giảm tại vùng sóng 4 giờ (sóng đối xứng)

Giá xuống
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Nhìn bên trái, chúng tôi có hai khu vực để bán.
1. Nhóm sóng hàng ngày I, II, III ... Bây giờ AUDJPY đang ở sóng V đi sóng VI.
2. Nhóm sóng H4 (1), (2), (3) ... Bây giờ cô đang ở sóng (3) để sóng (4) và cô đạt đến vùng tiềm năng của sóng nhóm (80-100% độ lớn) .
Kế hoạch:
Giao dịch 1: chờ tín hiệu tại H1 nhỏ hơn, 30 phút ... * Không hợp lệ là 120%
Giao dịch 2: Khi cô đến vùng để bán sóng nhóm hàng ngày, hãy chờ tín hiệu tại H1 nhỏ hơn, 30 phút ... * Giá trị không hợp lệ là 120%
Mục tiêu 1: nằm ở mức 61,8 Fibonacci
Mục tiêu 2: ở mức 80 Fibonacci

Look left, We have two zones for a sell.
1. Group wave daily I, II, III... Now the AUDJPY is at the wave V go to wave VI.
2. Group wave H4 (1), (2), (3)... Now she is at the wave (3) to wave (4) and she reaches the Potential zone of group wave (80-100% the magnitude).
Plan:
Trade 1: wait for a signal at the smaller H1, 30 minutes ... * Invalid is at 120%
Trade 2: When she reaches zone for a sell of group wave Daily, wait for a signal at the smaller H1, 30 minutes ... * Invalid is at 120%
Target 1: is at 61.8 Fibonacci
Target 2: is at 80 Fibonacci

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.