OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Giá đã phá qua đỉnh cũ+ trend tăng
--> khả năng cao giá sẽ sideway trong cản trên và cản dưới+ trước đó là trend tăng mạnh nên chờ buy ở hỗ trợ (m15)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.