ZEROOOO

Phân tích AUDJPY ngày 16-1-2019

Giá xuống
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Giá di chuyển trong mô hình nêm tăng .
Chênh lệnh lợi tức trái phiếu 10 năm của úc và nhật giảm .
Kết luận : Chờ bán từ trên xuống hoặc đợi giá phá trenline rồi bán .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.