Dự đoán và phân tích

Nêm

Mô hình cái Nêm có thể vừa là mô hình tiếp diễn, vừa là mô hình đảo chiều, phụ thuộc vào hình dạng của nêm và xu hướng trước đó. Có 2 kiểu nêm biểu diễn giá đồng nhất. Kiểu thứ nhất là nêm hướng lên, khi giá nằm giữa 2 đường xu hướng đi lên đang chụm lại bởi vì đường xu hướng ở dưới lên giá mạnh hơn đường xu hướng bên trên. Nói cách khác thì: đường xu hướng dốc hơn thì lên dốc hơn. Nêm kiểu này có thể phá vỡ một xu hướng giá xuống. Kiểu thứ hai là nêm hướng xuống, khi giá nằm giữa 2 đường xu hướng đi xuống, vì đường xu hướng ở trên hướng xuống mạnh hơn ở dưới. Nói cách khác thì: đường cao hơn sẽ xuống dốc hơn. Nêm kiểu này có thể phá vỡ các xu hướng giá lên.

Các nhà giao dịch theo phong cách thận trọng có thể tìm kiếm các tín hiệu xác nhận rằng giá tiếp tục đi theo hướng phá vỡ xu hướng. Mức giá mục tiêu có thể ước lượng bằng các kỹ thuật đo độ cao phần lưng của cái nêm và kéo dài theo hướng phá vỡ xu hướng. Một ngưỡng dừng lỗ phổ biến là ngay bên ngoài cái nêm, ngược hướng phá mô hình.
Hiển thị thêm Ý tưởng