MyFriendFun

AUDJPY chờ cơ hội mua lên

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AUDJPY chờ cơ hội mua lên sau khi có nhịp tăng và bắt được nhịp hồi phục tương đối đep. giờ canh xuống nhịp cuối để mua lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.