puzzledEagle17863

Chờ tín hiệu buy

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Vẫn ưu tiên canh buy vì:
+giá đang sideway
+jpy vẫn đang mất giá
+ giá hồi về 1 lần, lần này chờ tín hiệu mới buy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.