Samurai_FX_VN

Canh bán AUDJPY

Giá xuống
Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Hiện tại giá đang đi tiwf sóng 2 về sóng 3.
Chỉ tập chung canh sell.
Chờ hoàn thành sóng A mới vào Buy ngược xu hướng.
Đã hủy lệnh:
Không khớp lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.