DatTong

AUDNZD, Downtrend trên H4.

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Dự đoán xu hướng AUDZD trên H4.
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Dời Stoploss vào entry !
Bình luận:
TP1: + 80pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.