bobbiboy8x

AUD-NZD mở lệnh sell

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
dùng pp bẫy giá mở lệnh sell

Nhìn về quá khứ để đánh ngược lại

Dừng lỗ ở trên chốt lời ở dưới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.