bobbiboy8x

AUD-NZD đã thất bại, chuyển thành lệnh sell

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
với mô hình bẫy giá, trước đó, tác giả mong chờ một hành động giá tăng, tuy nhiên, giá không đi như kỳ vọng mà lao xuống hỗ trợ

Tác giả đề xuất sell theo mô hình kỹ thuật với dừng lỗ và chốt lời mục tiêu như hình

DỪng lỗ phía trên và chốt lời phía dưới

Giá mong chờ sẽ chạm TP

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.