bobbiboy8x

AUD-NZD đẹp cho lệnh buy

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
giá phá qua cản tiếp tục tạo đà tăng

nhịp giảm điều chỉnh

Dừng lỗ ở dưới và chốt lời phía trên

PP sử dụng: Bẫy giá

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.