Leadership

AUDNZD - Bắt đỉnh hay giao dịch theo trend

Giá lên
FOREXCOM:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Có thể thấy rõ ràng rằng AUDNZD đang theo xu hướng tăng. Câu hỏi lúc này là nó sẽ tiếp tục xu hướng đó hay đang có một sóng hồi chờ đợi nó. Với tôi, một khi đã xác định được xu hướng thì tôi thường không quan tâm tới sóng hồi, việc đó chỉ giúp tôi có thêm điểm vào đẹp. Bởi vậy, tôi vẫn sẽ LONG AUDNZD vào thời điểm này.