MyFriendFun

AUDNZD cơ hội lớn chờ phá vỡ để mua lên

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD cơ hội lớn chờ phá vỡ để mua lên.
hãy chờ phá vỡ đỉnh nhỏ và kênh giá hiện tại để mua lên là một cách an toàn nhất

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.