MyFriendFun

AUDNZD canh mua lên cực kỳ đẹp

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD canh mua lên cực kỳ đẹp.
cắt lỗ ngay dưới đáy khi có nhịp test lại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.