EricGoldHunter

Set up plan swing AUDNZD

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Set up plan swing AUDNZD
 • Cặp này chu kỳ cuối quý 3, đầu quý 4 thường tạo đỉnh hoặc đáy.
 • Năm nay khả năng tạo đáy, chờ buy
  Có 2 kèo rr1/9 & rr1/3
 • Kế hoạch đầu tư của Hunter:
  Trước 15/7/2023 vào vốn 2 tài khoản

 • 1 tk đi kèo rr1/9
 • 1 tk đi kèo rr1/3
 • Set up lệnh như plan ( 2 lệnh buy ở 2 ngưỡng giá), xong xoá tài khoản khỏi phone.
 • Không cài sl, phân bổ vol các lệnh và tính toán sao cho khi cán điểm sl là bay luôn cái tài khoản )) như rứa cho nhanh đỡ phải vào xem.

 • Rũi ro: mất 1 hoặc 2 tk

 • Lợi nhuận: 1 cái x9; 1 cái x3

 • Thời giản đầu tư: 1 năm
 • Chấm điểm kèo: win79%
  ---
  Im ok, u folow?
  Good lucky
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.