bobbiboy8x

AUD-NZD tiếp tục buy

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
tác giả đề xuất mô hình như hình vẽ

mua và chốt lời, dừng lỗ mục tiêu như hình

Chúc may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.