ThanhThaoMC

15/5 AUDUSD Đã có tín hiệu đảo chiều

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AU đã phá trend đỏ
Đã có tín hiệu đảo chiều
Giá tốt để vào