ThanhThaoMC

15/5 AUDUSD Đã có tín hiệu đảo chiều

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AU đã phá trend đỏ
Đã có tín hiệu đảo chiều
Giá tốt để vào
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.