CuBin2802

Phân tích cặp AUDUSD_07.09.2023

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Hiện tại cả phân tích cơ bản lẫn kỹ thuật đều chưa ủng hộ đà tăng cho AUDUSD, vì vậy, hôm nay có thể canh sell AUDUSD khi có tín hiệu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.