VFx-Fund

Short AUDUSD

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
💠Gợi ý giao dịch:
✅Short AUDUSD
- EP: 0.7150
- SL: 0.7200 (50 PIP)
- TP1: 0.7100
- TP2: 0.7050
**Lưu ý: Tín hiệu mang tính tham khảo, khuyến nghị mọi giao dịch luôn tuân thủ SL đầy đủ.
#Happy_Trading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.