haokiethatinh

AUD/USD Tiếp tục tăng

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Khi Trend tăng còn tiếp diễn khi chỉ số Stochatic RSI chp thấy tiếp tục tăng và cặp TEMA 10- 20 giúp chúng ta củng cố thêm cho xu hướng này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.