Le_Thanh_Tung

Sell limit AUDUSD

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Hiện tại giá đang nằm trong xu hướng giảm, xuất hiện nến nhấn chìm
=> sell limit tỉ lệ RR=1:2.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.