levanlinhepi

07/02 - Đảo chiều sóng kéo ngược

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ

AUDUSD sau áp lực của mô hình chữ M đã có một con sóng kéo ngược về đường ema 25, chúng ta có thể chờ phá đường xu hướng để trade đảo chiều con sóng này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.