FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
lên thôi các bạn bè anhc hị chú bác bấm sao cho khong bị tính lỗi đây
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.