CuBin2802

Phân tích cặp AUDUSD_12.09.2023

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Hiện tại các tín hiệu ở các khung cho thấy tín hiệu sell AUDUSD khá đẹp, có thể đợi AUDUSD hồi về các mốc 0.644-0.643 để sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.