khoaphp

Buy AUDUSD trong 1 đến 3 tháng tới.

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ

Chúng ta dễ dàng thấy ngay chart Week AUDUSD , Hỗ 61 Fibo liên tục đẩy giá lên trong suốt 7 tuần gần đây nhất, đã tạo ra một vùng hỗ trợ mạnh mẽ. Và đây là thời điểm thích hợp để chúng ta đánh buy AUD/USD .

AUD/USD Buy trong vùng giá từ 0.73483 đến 0.72970, TP1 0.74821, TP2 0.76105, TP3 0.78280 SL 0.71558
Gợi ý:
AUD/USD Buy limit tại 0.73256, TP1 0.74821, TP2 0.76105, TP3 0.78280, SL 0.71558