khoaphp

Buy AUDUSD trong 1 đến 3 tháng tới.

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ

Chúng ta dễ dàng thấy ngay chart Week AUDUSD, Hỗ 61 Fibo liên tục đẩy giá lên trong suốt 7 tuần gần đây nhất, đã tạo ra một vùng hỗ trợ mạnh mẽ. Và đây là thời điểm thích hợp để chúng ta đánh buy AUD/USD.

AUD/USD Buy trong vùng giá từ 0.73483 đến 0.72970, TP1 0.74821, TP2 0.76105, TP3 0.78280 SL 0.71558
Gợi ý:
AUD/USD Buy limit tại 0.73256, TP1 0.74821, TP2 0.76105, TP3 0.78280, SL 0.71558
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.