NguynVnTrng

Canh mua audusd gia 73903_sl 73612_tp 74539

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD
  • Canh mua o vung gia 0.73903 tp tai 0.74539 sl tai 0.73612
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.