Thangtranfx

Phá vỡ mô hình vai đầu vai đang hướng đi lên

Giá lên
FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD/USD đã phá vỡ mô hình vai đầu vai. ngày hôm qua đã có một cây nến hồi.
Theo nhận định của tác giả giá sẽ đi lên tiếp cận trend phía trên trong mô hình sóng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.