traderthang72020

SELL AU 10/03/2022

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Sz H4 tại Sz H4 cũ, tạo SZ H1, entry bằng zone H1 mới, sl bằng zone H4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.