NgocHaiPearlie

Thị trường ngày 17/07/2019: Xu hướng chính kỳ vọng USD tăng.

Giá lên
FX_IDC:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Theo kỳ vọng USD tăng, các cặp tiền có khả năng mang lại lợi nhuận nhất là AUDUSD , USDJPY .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.